יום שני

|

ט׳ בתמוז תשפ״ד

|

15.07.2024
יום שני

|

ט׳ בתמוז תשפ״ד

|

15.07.2024

תקנון ותנאי שימוש

שתפו:

1. כללי

1.1. אתר https://gush-dan.co.il (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת מרקטיזם (להלן: "מפעילת האתר").

1.2. האתר הינו אתר תוכן ישראלי אשר בין היתר מפרסם תכנים בנושאים הבאים: בריאות ולייף סטייל, לימודים וקריירה, השקעות, משפט, פיננסים וצרכנות ועוד..

1.3. "תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כל מידע מכל סוג שהוא המוצג באתר, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בווידאו, שיוצגו ויועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות ו/או הוכנו על ידי מפעילת האתר ו/או האתר ו/או צד ג' (המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם) (להלן: "התכנים").

1.4. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

1.5. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.6. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא כל הודעה מוקדמת, מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

1.7. מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ו/או את פעילותו, כולו או חלקו, בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.8. האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

2. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

2.1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או פיננסי ו/או חינוכי ו/או כל ייעוץ אחר, מכל סוג שהוא.

2.2. מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים שבאתר בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות. אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסום התכנים משום המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא, וכל החלטה עקב ובקשר לתכנים באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.

2.3. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש הנוגד את תנאי השימוש של האתר, ובכלל זאת כל שימוש שעלול להביא לפגיעה ו/או השבתה של האתר ו/או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. חדירה למערכת המחשב של האתר ו/או למאגר המידע של האתר (ככל וקיים) מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

2.4. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר, וכן לא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים באתר ללא הסכמתם.

2.5. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בכל צורה שהיא, בתמורה או ללא תמורה, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילת האתר.

3. מדיניות פרטיות

3.1. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי תקנון זה מהווה בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

3.2. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

3.3. מפעילת האתר מפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. במקרה של פריצה למערכות האתר ו/או לשרתיו, המשתמש מסכים כי מפעילת האתר ו/או האתר לא יישאו בשום אחריות לחשיפת המידע, וכי הוא מוותר על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה נגד מפעילת האתר ו/או האתר בנוגע לכך.

4. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר

4.1. התכנים באתר (חלקם או כולם) הינם תכנים ממומנים, כלומר תכנים אשר צדדי ג' בוחרים לפרסם באתר תמורת תשלום למפעילת האתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה כי רוב התכנים באתר הינם תכנים ממומנים ועצם שימושו באתר מהווה הסכמה לכך.

4.2. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" (AS IS). מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר (לרבות נתונים פיננסיים), בין אם התכנים שייכים למפעילת האתר ובין אם התכנים שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידי מפעילת האתר.

4.3. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.

4.4. לפני השקעה מכל סוג שהוא הקשורה לתכנים שבאתר, על המשתמש לבצע בדיקות עצמאיות ולא להסתמך על התכנים שבאתר, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליו לפנות לקבלת ייעוץ מתאים מיועצים בכל הנוגע לסוגיות משפטיות ו/או חשבונאיות ו/או פיננסיות ו/או מיסוי ו/או כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.

4.5. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר, ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר ייווצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

4.6. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר, לרבות עוולת לשון הרע.

4.7. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר.

4.8. מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בתכנים המוצאים באתר.

4.9. מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

4.10. אין בסדר הפרסומות ו/או הדירוג שבו מוצגות הפרסומות באתר חשיבות ואין לפרש את הדירוג לעניין כדאיות העסקה עם המפרסמים.

4.11. מובהר כי הפרסומות באתר לא יתפרשו כהצעה להשתמש ו/או כהבעת תמיכה ו/או עידוד ו/או המלצה ו/או הסכמה ו/או מתן חסות של מפעילת האתר ו/או האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי צד ג' כלשהו. מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם צד ג' כלשהו שמפרסם באתר.

4.12. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

4.13. האתר פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע מסיבות שונות. מפעילת האתר אינה מתחייבת לגבי תקינות פעילות האתר ו/או העדר תקלות באתר ו/או חסינות האתר מפני גישה לא חוקית, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, (לרבות עגמת נפש) שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

4.14. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, בנוגע לתכנים באתר הקשורים לפיננסים ו/או צרכנות ו/או משפט ו/או בריאות ולייף סטייל, מובהר כי:

4.14.1 התכנים באתר אינם מהווים יעוץ פיננסי ו/או הצעה להשקעה, וכן אינם מהווים תחליף ליעוץ פיננסי/השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. למען הסר ספק מובהר כי אין בתכנים באתר כדי להוות התחייבות לתשואה כלשהי (לרבות עודפת) ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. האתר והתכנים בו אינו מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. כמו כן, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל התכנים המוצגים באתר בנוגע לאפשרות השקעה כלשהי לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. מצגי המדדים שבאתר הינם לצורכי נוחות והערכה בלבד. מובהר כי המדדים לא חושבו באופן מתמטי והם אינם לוקחים בחשבון נתונים פיננסיים אחרים ולכן אין להסתמך עליהם לצורך הערכת כדאיות עסקה כלשהי.

4.14.2 התכנים באתר משמשים כמידע כללי בלבד, ואינם מהווים יעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי וכל התכנים שבאתר משמשים כמידע כללי בלבד. אין בתכנים שבאתר בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל המשתמש לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת.

4.14.3 התכנים באתר אינם מהווים יעוץ רפואי ו/או תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי וכל מטרתם לספק מידע כללי בלבד, ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים באתר נועדו להרחבת הידע האישי של המשתמש ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. בכל מקרה יש לפנות לקבלת חוות דעת של רופא מוסמך לפני קבלת טיפול ו/או שימוש בתכשיר רפואי כלשהו.

4.14.4 התכנים באתר אינם מהווים יעוץ נדל"ני ו/או שמאי ו/או כלכלי וכל מטרתם לספק מידע כללי בלבד, ואינם מהווים בסיס לקבלת החלטות השקעה, המלצה או חוות דעת או תחליף לבדיקות מקיפות לפני ביצוע כל עסקה ו/או השקעה במקרקעין.

4.14.5 התכנים באתר אינם מהווים יעוץ לימודים ו/או יעוץ אקדמי וכל מטרתם לספק מידע כללי בלבד, ובשום מקרה אינם בגדר הבטחה לתוצאה כלשהי, ובמידת הצורך על המשתמש לפנות ליעוץ אקדמי מקצועי.

5. הפסקת שימוש ושיפוי

5.1. מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

5.2. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש של האתר על ידי המשתמש, מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

5.3. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר, בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד (לרבות אובדן רווח) ו/או תשלום ו/או הוצאה (לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או הפרת הוראות דין כלשהן ו/או הפרת זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, על ידי מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/ו מי מטעמו.

6. מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האתר, Cookies

6.1. מפעילת האתר מפעילה ו/או רשאית להקים מאגר מידע, ללא כל מגבלה.

6.2. מפעילת האתר רשאית לשמור מידע שנמסר באמצעות המשתמש ולשמור נתונים שייאספו על המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו על ידי מפעילת האתר, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים למפעילת האתר/לאתר.

6.3. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

6.4. השימוש במידע שיימסר ו/או נאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת השירותים באתר, ועל מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות שיווק ו/או פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

6.5. מפעילת האתר רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או בהודעת WhatsApp (או תוכנת/אפליקציית מסרים אחרת) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה (לרבות הודעות אימות), וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעילת האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

6.6. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע. המשתמש רשאי להימנע משימוש ב Cookies באמצעות הגדרות הדפדפן שבו הוא משתמש (אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן).

7. מסירת מידע לצד שלישי

7.1. מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע שאצלה ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.

7.2. מפעילת האתר תהא רשאית לפנות למשתמש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

7.3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך, ככל שמפעילת האתר תקים/תחזיק מאגר מידע.

7.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן: אם ימלא את פרטיו באתר במטרה שצד ג' יחזור אליו ו/או ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר – יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר; אם תבוצענה באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי; במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג' כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם צד ג' כלשהו או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי.

8. איסוף מידע ע"י צד ג'

8.1. בעת השימוש באתר מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.

8.2. תוכנות צד ג' אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום של המשתמש, נתוני אפליקציות קיימות במכשיר המשתמש ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בכל מקרה, תוכנות צד ג׳ כאמור לא יאספו מידע מזהה או רגיש הנוגע אל המשתמש. המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.

8.3. מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות, בהתאם לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין ו/או גיל ו/או למקום מגוריו.

8.4. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

9. קישורים והפניות באתר

9.1. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרות (להלן: "הקישורים"). אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

9.2. מפעילת האתר אינה מתחייבת שכל הקישורים שבאתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

9.3. עצם קיומו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

9.4. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריות מלאה של המשתמש, ולמפעילת האתר ו/או לאתר לא יהיו כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

9.5. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בגין הקישורים והשימוש בהם ו/או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות הקישורים.

10. קניין רוחני וזכויות יוצרים

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל מידע וחומר אחר, שייכות למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

10.2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

10.3. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

10.4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

10.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

10.6. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, יתכן ויוביל לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין.

11. המחאת זכויות וחובות

11.1. מפעילת האתר רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה (בכל דרך שהיא) לפי תנאי שימוש אלה, לכל צד ג' שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11.2. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי מפעילת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

12. יצירת קשר

12.1. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל support@marketism.co.il

כל הזכויות שמורות לחדשות גוש דן. אין להעתיק את התכנים או חלקם ללא קבלת רשות